Welkom Op:

Slowakije / welkom


Op deze pagina vind u meer links omtrent Slowakije. De nuttige links omtrent Slowakije hebben we hier voor u verzameld.

- Uphill.nl Informatie omtrent Slowakije


-

Privacystatement


Privacystatement van Uphill Vakantiehuizen op www.slowakije.com

Uphill Vakantiehuizen, gevestigd aan Oudeschans 21, 1011 KS, Amsterdam, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: https://www.uphill.nl Oudeschans 21, 1011 KS, Amsterdam, Nederland +31204202900 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Uphill Vakantiehuizen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Voor- en achternaam reisdeelnemers boeking
 • Geslacht reisdeelnemers boeking 
 • Geboortedatum reisdeelnemers boeking 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres 
 • IP-adres 
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch  
 • Internetbrowser en apparaat type 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@uphill.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Uphill Vakantiehuizen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 • Het afhandelen van uw boeking 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
 • Het afsluiten van reis- of annuleringsverzekering  
 • Het afhandelen van andere dienst dan het boeken van een vakantieaccommodatie, bijvoorbeeld het regelen van skimaterialen en/of skilessen.  
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken  
 • Uphill Vakantiehuizen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Uphill Vakantiehuizen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Uphill Vakantiehuizen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Uphill Vakantiehuizen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Vimexx BV. Vimexx BV verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Vimexx BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Vimexx BV is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Vimexx BV. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Vimexx BV heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Uphill Vakantiehuizen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Webanalyse

Uphill Vakantiehuizen maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van haar website in kaart te brengen. Om deze metingen correct te kunnen verrichten wordt uw zoekgedrag anoniem vastgelegd in cookies van deze bedrijven. Deze metingen gebruikt Uphill Vakantiehuizen om haar website te verbeteren en te innoveren. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@uphill.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Uphill Vakantiehuizen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Uphill Vakantiehuizen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Uphill Vakantiehuizen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@uphill.nl.